Daudzdzīvokļu māju siltināšanas kredīts

Iedzīvotāji daudzdzīvokļu ēkās, gluži tāpat, kā privātmāju īpašnieki, vēlas uzlabot savu dzīves vidi un kvalitāti. Ir daudz iespēju, kā to izdarīt pašu spēkiem – veidot puķu dobes uz balkoniem, mājas priekšā, siltināt atsevišķa dzīvokļa lodžijas, nomainīt logus. Taču daudz efektīvāks paņēmiens, runājot par siltumenerģijas ietaupīšanu, ir visas mājas siltināšana.

Bieži vien mājas siltināšanai nepieciešamo līdzekļu apjoms nav pietiekams. Pat, vienojoties visiem dzīvokļu īpašniekiem, naudas tik liela apmēra projektam var nepietikt, tādēļ ir jāsāk domāt par kredīta iespējām.

Latvijas komercbankas piedāvā kredītus daudzdzīvokļu māju renovācijai, taču ir pieejams arī Eiropas Savienības fondu atbalsts, lai īstenotu šo soli.

Swedbank kredīts daudzdzīvokļu māju renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai pienākas mājas apsaimniekotājam, nevis dzīvokļa īpašniekam, un par kredīta nodrošinājumu kalpo ikmēneša apsaimniekošanas maksājumi. Finansējumu var saņemt gan dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība (DzĪKS), gan dzīvokļu īpašnieku biedrība (DzĪB), gan SIA vai akciju sabiedrība, ja tā nodibināta nama apsaimniekošanas vajadzībām. Priekšnosacījums dokumentu noformēšanai ir 75% dzīvokļu īpašnieku piekrišana aizdevuma saņemšanai. Ir arī citi nosacījumi, kam dzīvokļu apsaimniekotājam jāievēro kredīta saņemšanas noteikumu atbilstības nodrošināšanai. Kredīta maksājums un kredītrisks tiek aprēķināti par 1 m2 dzīvojamās platības. Maksimālais pieejamais finansējums ir 100 EUR/m2. Bankā jānogulda depozīts viena līdz trīs mēnešu kredīta maksājumu apjomā, turklāt tas jāuztur šādā lielumā visu aizdevuma laiku. Tā kā ikmēneša apsaimniekošanas maksājumi ir kredīta nodrošinājums, tad apsaimniekotājam jāpanāk, ka iedzīvotāji veic ikmēneša maksājumus laikā. Izdevīguma ziņā šī piedāvājuma pluss ir finansējuma apjoms – līdz pat 100% no projekta izmaksām.

DNB bankas noteikumi arī paredz kredīta izsniegšanu sadarbībā vienīgi ar juridisku personu – DzĪKS, DzĪB, SIA vai AS.  Ja kredīta saņemšanai piekrīt vismaz 51% nama dzīvokļu īpašnieku, var sākt aizdevuma piešķiršanas procesu. Aizdevuma summai ir maksimālais ierobežojums – 280 000,- EUR, tāpat arī gala termiņa limits – 15 gadi. Banka ir izstrādājusi bukletu, kurā aprakstīts detalizēts ceļš, kāds veicams tiem, kuri vēlas siltināt savu māju.

Norvik banka piedāvā kredītu daudzdzīvokļu mājas renovācijai, sākot no 5000,- EUR. Lielākā pieejamā summa ir 200 000,- EUR, maksimālais termiņš – 10 gadi. Kredīta izsniegšanai nepieciešama vismaz 75 % dzīvokļa īpašnieku piekrišana. Par nodrošinājumu izmanto prasījumu tiesības pret debitoriem – komercķīlu (SIA vai AS gadījumā), vai cesiju (DzĪKS, DzĪB gadījumā), kā arī dzīvokļu īpašnieku laikā veiktos ikmēneša maksājumus par mājas apsaimniekošanu. Norvik Bankas norēķinu kontā jāuztur depozīts 1 līdz 3 ikmēneša kredīta maksājumu apmērā. Saistību nodrošinājumam kalpo debitora saistību izpildes apdrošināšana un trešo personu galvojums.

SEB bankas piedāvājums ar kredīta finansējumu ne vairāk kā 130 EUR/m2 un maksimālo termiņu – 15 gadiem pieejams, ja kredīta pieprasīšanai piekrīt 75% dzīvokļu īpašnieku. Apsverot kredīta lūgumu, jāņem vērā, ka nepieciešamības gadījumā paaugstinās apsaimniekošanas maksa. Kredīta atmaksas avots ir dzīvokļu īpašnieku maksājumi par apsaimniekošanu, un ir pieejams LIAA līdzfinansējums.

Līdz ar jauno ERAF finansējuma posmu 2014. – 2020. gadam banku loma daudzdzīvokļu ēku renovācijā samazinās. 2015. gada pēdējā ceturksnī darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākums „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” bija saskaņošanas fāzē ar Latvijas institūcijām un EK, tomēr iepriekšējā posma (līdz 2013. gadam) veiksmīgā realizācija norāda, ka programma turpināsies. Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas mājas lapā www.liaa.gov.lv, www.em.gov.lv un vienotajā attīstības finanšu institūcijā „Altum”.

Post Navigation